THIẾT BỊ VỆ SINH INAX

BÀN CẦU GAMMA

LAVABO SỨ GAMMA

SEN NÓNG LẠNH

VÒI LAVABO

VÒI RỬA CHÉN LẠNH

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH